Content voor deze website wordt regelmatig aangevuld. Voor meer informatie: info@vantrichtuitgeverij.nl

Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2
Opdrachten uit het boekAanvullende opdrachten / casuïstiekRichtlijnen en handreikingen

1. Multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Deze richtlijn is ontwikkeld om de kwaliteit van leven bij volwassenen met een verstandelijke beperking te verbeteren en last en lijden bij deze groep en de naastbetrokkenen te verminderen. Probleemgedrag wordt gedefinieerd als internaliserend of externaliserend gedrag dat door de persoon zelf en/of zijn omgeving in een specifieke context als sociaal-cultureel ongewenst wordt gezien en dat van zodanige intensiteit, frequentie of duur is, dat het voor de persoon zelf en/of de naaste omgeving nadelig, stressvol of schadelijk is.

De aanbevelingen in de richtlijn zijn bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij het in kaart brengen van verklaringen voor probleemgedrag en de begeleiding en behandeling daarvan bij volwassen met een verstandelijke beperking. De richtlijn omvat een algemene inleiding en bestaat vervolgens uit een viertal modulen. De eerste module gaat over het proces van beeldvorming, de tweede gaat in op de begeleiding van probleemgedrag. In module drie wordt aandacht besteed aan de inzet van psychofarmaca bij probleemgedrag en in de vierde module wordt de organisatie van zorg besproken.

De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de NVAG en gemaakt in samenwerking met een groot aantal beroepsverenigingen, cliëntorganisaties en het CCE onder voorzitterschap van Petri Embregts.

In het boek Mensen met een verstandelijke beperking wordt in meerdere hoofdstukken verwezen naar de richtlijn, onder andere in hoofdstuk 2 (een nadere beschouwing) op pagina 57, 59 en 67 en in hoofdstuk 5 (zelfverwondend gedrag) op pagina 374.

https://nvavg.nl/wp-content/uploads/2019/09/Richtlijn-Probleemgedrag-bij-volwassenen-met-een-VB-DEF.pdf